Tagintézmény-vezetői pályázat kiírása


Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma 

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2019. július 2.-2024. július 1.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Kossuth utca 7.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Egyetem, • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: – a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, – pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
•         pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető
•         • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
•         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásaA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
•         az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
•         a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével
•         motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
•         a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz
•         amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről
•         a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2019. június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén Főigazgató nyújt, a 0654/951-961 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 235-2/2019 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Intézmény honlapja – 2019. február 26.
•         Oktatási és Kulturális Közlöny – 2019. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére. Kérjük a borítékon feltüntetni: “PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, külön-külön fájlban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak tartalmában egymással mindenben meg kell egyeznie.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfaluiszc.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 26.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.